Събития

Транспорт Печат Е-мейл
Rjana Open Air Part 4

ТРАНСПОРТ:

 

До с. Игнатица можете да стигнете с кола или с влак и автобус. От селото до мястото на фестивала ще продължите пътя си с
организирания от нас транспорт - предстои ви едно доста атрактивно, емоционално и много зареждащо пътуване с камион! Цената на двупосочен билет е 4лв., като плащането ще се извършва непосредствено преди настаняването ви в камиона. По-долу подробно са описани начините за пътуване до с. Игнатица, както и часовете на тръгване на камионите от селото към планината.

I. Ако пътувате с кола


Tръгвате от София през околовръстен път в посока Нови Искър, продължавате по искърското дефиле, минавате през Своге, Лакатник..., докато стигнете до с. Зверино. Продължавате напред, като внимателно следите пътя за табела указваща посоката за с. Игнатица, където завивайки надясно минавате през моста над река Искър и продължавате по главния път. При пристигане в селото ще бъдете съпроводени от шофьорите на камионите до паркинга.


Пътят от София до Ржана през искърското дефиле разделен на отсечки:

София » Зверино (около 80км); Зверино » Игнатица (5км), Игнатица » Ржана (12км).

Има и друг маршрут, който бихте могли да изберете в случай, че е по-удобен за вас: тръгвате от София през Ботевградско шосе и продължавате по автомагистрала „Хемус“. Движейки се по магистралата ще минете през два тунела. След втория следите пътя за табела указваща посоката за Ботевград. След като излезете от магистралата, ще видите още една табела за Ботевград, подминавате я (за да не влезете в града!) и продължавате напред. Ще минете край няколко села, едно от които е с. Люти дол, след него внимателно следите пътя за табела указваща посока наляво към гр. Своге, правите ляв (почти обратен) завой и продължавате по главния път през с. Ребърково, Люти брод, Черепиш, докато стигнете до с. Зверино. В този случай, при табелата за с. Игнатица ще трябва да направите ляв завой, за да минете през моста над р. Искър и продължавайки по главния път да стигнете до селото.

Важно!

1. Моля съобразете се с часовете на тръгване (посочени по-долу) на камионите от Игнатица към Ржана. Бъдете точни, тъй като няма да има време за изчакване.
2. Пътят от Игнатица до Ржана е непроходим за леки коли! До планината можете да стигнете с джип, но не е препоръчително.
3. Разстоянието от София (околовръстен път) до Игнатица през искърското дефиле е около 85км., преминава се средно за около 2ч. Шофирайте внимателно, тъй като пътят е наситен с остри завои.
4. Ако пътувате през магистралата, следете с повишена концентрация пътят преди табелите за Ботевград и Своге. При тези две отклонения съществува най-голяма вероятност да продължите в грешна посока.
5. Имайте предвид, че в петък трафикът е тежък. Препоръчително е, ако сте избрали този ден за пътуване да го направите по-рано - за първия курс на камионите в 17ч. - или ако нямате такава възможност, просто отделете повече време за пътуване.
6. GPS координати на с. Игнатица » N 43.06764° E 23.59226°


II. Ако пътувате с влак и автобус

изберете някой от посочените по-долу влакове и пътувайте с него от София (централна жп гара) до с. Зверино. Там ще ви чака автобус, с който ще продължите пътят си до с. Игнатица.
Автогарата в с. Зверино се намира "под" жп гарата (от пероните слизате надолу по стълбите).
Цената на билета за автобуса е 1.40лв.

Разписание на влаковете, с които трябва да пътувате:

Посока София » Зверино:
---------------------------------

БВ - бърз влак
ПВ - пътнически влак

Четвъртък 14 юли:


* ПВ, тръгва в 14:15ч, пристига в 16:05ч, цена: 3.60лв.
* ПВ, тръгва в 18:00ч, пристига в 19:52ч, цена: 3.60лв.
* БВ, тръгва в 19:08ч, пристига в 20:25ч, цена: 4.80лв.

Петък 15 юли:


* ПВ, тръгва в 14:15ч, пристига в 16:05ч, цена: 3.60лв.
* ПВ, тръгва в 18:00ч, пристига в 19:52ч, цена: 3.60лв.
* БВ, тръгва в 19:08ч, пристига в 20:25ч, цена: 4.80лв.

(!) Автобусите от Зверино към Игнатица се движат със следното разписание: един автобус към 16:10 след първия влак и после един автобус в 20:30. Ако решите да пътувате с влака в 18 часа, ще ви се наложи да почакате малко повече от половин час, преди да се качите на автобуса за Зверино.


Събота 16 юли:


* БВ, тръгва в 07:35ч, пристига в 08:52ч, цена: 5.80лв.
* ПВ, тръгва в 07:45ч, пристига в 09:34ч, цена: 4.30лв.
* ПВ, тръгва в 14:15ч, пристига в 16:05ч, цена: 3.60лв.

(!) В събота сутрин, автобусът тръгва в 09:40ч. съответно, ако решите да пътувате с бързия влак (първият от посочените) ще се наложи да изчакате в Зверино около 50 минути.


III. Организиран транспорт Игнатица - Ржана


Разписание:


* Четвъртък 14 юли: 17:00ч, 21:00ч.
* Петък 15 юли: 17:00ч, 21:00ч.
* Събота 16 юли: 10:00ч, 17:00ч.

> Цена на двупосочен билет 4 лв.

При група от минимум 15 човека, можете да поръчате извънреден курс в събота вечер. За целта, позвънете на някой от посочените - в раздел "Контакти" - телефони.

Преди настаняването ви в камионите, ще трябва да закупите двупосочен билет за пътуване от водачите на групата, както и да предадете своя фестивален билет или да платите вход на място, като в замяна ще получите гривна осигуряваща ви достъп до фестивала. Преди тръгване, ще бъдете инструктирани и информирани от водачите за особеностите на пътуването. Очакват ви голяма веселба и незабравими емоции, но за да бъде пътуването безпроблемно за всеки от вас, моля изслушайте внимателно инструкциите.

Важно!

Необходимо е да пътувате с някой от горе посочените влакове, тъй като те са съобразени с часовете на тръгване на автобусите от Зверино към Игнатица, както и с тези на камионите от Игнатица към Ржана.

IV. Разписание на влаковете по маршрут Зверино » София:


Неделя 17 юли:


* ПВ, тръгва в 15:12ч, пристига в 17:00ч, цена: 3.60лв.
* ПВ, тръгва в 16:53ч, пристига в 18:39ч, цена: 4.30лв.
* ПВ, тръгва в 18:22ч, пристига в 20:15ч, цена: 3.60лв.


Организиран транспорт Ржана - Игнатица

Разписание:

* Неделя 17 юли: 12:30ч, 14:00ч, 15:30ч.

> За допълнителна информация моля, обърнете се към персонала на бара или кухнята.

 

 

TRANSPORT:

There are two ways to reach the village of Ignatica – by car or by train or bus. From Ignatica you can continue your journey with an organized from us transport – you’re about to experience an attractive, emotional and very positive trip with a truck! The price of the return ticket is 4 leva (2 euro). Payment is done on boarding.

I. If you travel by car:


You start your journey from Sofia through the ring road in the direction of Novi Iskar, continue along the Iskar gorge, passing through the towns of Svoge, Bov etc. until you reach the village Zverino. Continue forward, carefully follow the road for signs, indicating the direction to the village Ignatica. There you make a right turn and you cross the bridge over the Iskar River. Continue on the main road. Upon arrival in the village you will be accompanied by truck drivers to the parking.

The road from Sofia to Iskar Gorge in Rjana divided into sections:

Sofia » Zverino (approximately 80 km); Zverino » Ignatica (5 km); Ignatica » Rjana (12 km).

There is another route that you could choose if it is more convenient for you: depart from Sofia through Botevgradsko road and continue on the "Hemus" highway. Driving along the highway you will pass through two tunnels. After the second tunnel watch for the road sign, that indicates the direction to Botevgrad. After exiting the freeway, you will see another sign for Botevgrad, pass by it (do not to enter the city!) and continue forward. You will pass near several villages, one of which is the village of Lyuthi dol. Carefully follow the road for a sign on your left, that indicates the direction to Svoge, make a left (almost opposite) turn and continue on the main road through the village Rebarkovo, Lyuthi brod, Cherepish until you reach the village of Zverino. Find the sign for the village Ignatica and make a left turn to go across the bridge over the Iskar River and continuing along the main road to reach the village.

Important!

1. Please consider with the departure times (listed below) for the truck from Ignatica to Rjana. Be on time, because there will be no waiting.
2. The road from Ignatica to Rjana is impassable for cars! The mountain can be reached by jeep, but that is not advisable.
3. The distance from Sofia (ring road) to Ignatica through the Iskar Gorge is about 85 km – that’s on average a 2h drive. Please drive carefully as the road is full of hairpin turns.
4. If you travel on the highway, follow the road with increased concentration for the signs to Botevgrad and Svoge. On these two diversion it is most likely to continue in the wrong direction.
5. Please note that on Friday the traffic is heavy. If you chose that day to travel, please do so earlier and try to catch the first truck from 17h. Or if unable to do so, just take more time for travel.
6. GPS coordinates of the village Ignatica are: N 43.06764 ° E 23.59226

 

 

II. If you travel by train or bus:


Please choose one of the trains shown below and travel with it from Sofia (Central Railway Station) to the village of Zverino. You’ll find a bus there waiting for you and you can continue with it to the village of Ignatica. The bus station in Zverino is located “underneath” the railway station (from the platforms go bellow on the stairs). The bus ticket is 1.40 leva ( 70 cents).

Timetables of the trains:

SOFIA – ZVERINO:


FT – fast train
ORD – ordinary train (takes about half an hour longer to travel, but it’s cheaper)

Thursday 14th of July:


*
ORD, departs at 14:15, arrives at 16:05, price: 3.60 leva (1.80 euro).
* ORD, departs в 18:00, arrives
at 19:52, price: 3.60 leva (1.80 euro)
* FAST, departs в 19:08, arrives
at 20:25, price: 4.80 leva (2.40 euro)

Friday 15th of July:


* ORD, departs в 14:15, arrives
at 16:05, price: 3.60 leva (1.80 euro)
* ORD, departs в 18:00, arrives
at 19:52, price: 3.60 leva (1.80 euro)
* FAST, departs в 19:08, arrives
at 20:25, price: 4.80 leva (2.40 euro)

(!) The bus from Zverino to Ignatica waits for the second of the evening trains on Thursday and Friday and departures from the bus station at 20:30. There is a bus from Zverino to Ignatica at 16:10 (right after the first train)!


Saturday 16th of July:


* FAST, departs
at 07:35, arrives at 08:52, price: 5.80 leva (2.90 euro)
* ORD, departs
at 07:45, arrives at 09:34, price: 4.30 leva (2.15 euro)
* ORD, departs
at 14:15, arrives at 16:05, price: 3.60 leva (1.80 euro)

(!) On Saturday morning the first bus departures at 09:40. If you decide to travel with the FAST train (the first one), you’d have to wait in Zverino for about 40 minutes.


III. Organized transport Ignatitca - Rjana


Timetable:

* Thursday, July 14: 17:00, 21:00
* Friday, July 15: 17:00, 21:00
* Saturday, July 16: 10:00, 17:00

> Price of return ticket 4 leva (2 euro)

If there is a group of at least 15 people, you can order extra course on Saturday night. To do this, call one of these - in the "Contacts" - phones.

Before boarding the trucks, you will need to purchase a return ticket from the leaders of the group to travel and you must submit your festival ticket or pay the entrance price. In return you will receive a bracelet, which provides you access to the festival. Before departure, you will be instructed and informed by the driver about the specifics of the trip. You can expect tons of fun and unforgettable emotions, but for a pain-free trip, please listen carefully.

Important!


It is necessary to travel with one of the above mentioned trains as they comply with the departure times of buses from Zverino to Ignatitca, as well as those of the trucks from Ignatitca to Rjana.

IV. Railways route Zverino - Sofia:


Sunday, July 17:

* ORD, departs at 15:12, arrival at 17:00, price: 3.60 leva (1.80 euro)
* ORD, departs at 16:53, arrival at 18:39, price: 4.30 leva (2.15 euro)
* ORD, departs at 18:22, arrival at 20:15, price: 3.60 leva (1.80 euro)


Organized transport Rjana - Ignatitca

Timetable:

* Sunday, July 17: 12:30, 14:00, 15:30

> For further information please contact the staff at the bar or kitchen.