Събития

ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ Печат Е-мейл
Rjana Open Air Part 4

ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ:Правила:


- Забранено е внасянето на всякакъв вид оръжия, наркотици и други забранени от закона вещества!
- Лица във видимо нетрезво и неадекватно състояние няма да бъдат допуснати на фестивала.
- Избягвайте проява на агресия или саморазправа, независимо от ситуацията, в която се намиратe. Информирайте охраната за всички проблеми или конфликти!
- Носете и пазете гривните на ръцете си до края на фестивала. В случай на загуба или повреда ще трябва да закупите нова.
- Забранено е паркирането на автомобили (джипове) в зоната на фестивала.
- Пазете природата чиста, изхвърляйте боклуците на определените за тях места!
- В района на фестивала можете да разполагате палатки, шатри и чадъри единствено в зоните определени за палатков лагер. Моля, не оставяйте вещите си без надзор!
- Забранено е паленето на огън извън обозначените за това места.
- Недопустимо е воденето на домашни любимци!
- Паркирането в с. Игнатица е разрешено единствено на мястото определено за паркинг.
- Моля, във връзка с вашата безопасност, ползвайте единствено(!) организираният от нас транспорт от с. Игнатица до мястото на фестивала!
- Организаторите не носят отговорност при загуба или повреда на лични вещи, както и за посетители ползвали друг транспорт от с. Игнатица до мястото на фестивала освен регламентирания.


Препоръки:


- Носете си палатки и топли дрехи, нощем може да бъде хладно.
- Доверете се на кухнята и бара и не се натоварвайте с излишен багаж като храна и алкохол. Уверяваме ви(!), че така за вас ще бъде финансово по-изгодно (и по-вкусно;) отколкото, ако напазарувате предварително!
- За изгубени вещи или намерени такива можете да информирате персонала на бара или кухнята.
- Бъдете внимателни по време на разходки, особено ако не познавате добре района. Моля, не се разхождайте сами в гората, за да не се изгубите!
- При проблем от здравословен характер, обърнете се към медицинското лице или, ако е по-удобно за вас, потърсете съдействие от персонала на бара или кухнята, който любезно ще ви упъти към медицинския пункт.
- За ваше улеснение можете да принтирате информацията (или част от нея) относно транспорт или каквато и да е друга полезна или любопитна информация.

 

 

 

 

RULES AND RECOMMENDATIONS:
Rules:
- It is forbidden to import any kind of weapons, drugs or any other illegal substances!
- Visibly intoxicated persons in inadequate condition will not be allowed at the festival.
- Avoid aggression or assault, regardless of the situation. Inform security for any problems or conflicts!
- Wear and keep the bracelets on your wrist until the end of the festival. In case you lose it or damage it, you will have to buy new.
- It is prohibited to park vehicles (jeeps) in the festival area.
- Keep the environment clean and dispose of garbage on the designated for that place!
- At the festival you can have tents and other camping equipment only in the designated camp areas. Please look after your belongings and don’t leave any valuables unattended!
- It is forbidden to light a fire outside of the designated areas.
- No pets allowed!
- Parking in the village Ignatica is allowed only on the designated parking place.
- Please, in conjunction with your safety, use only (!) the organized by us transport from the village of Ignatica to the festival site!
- Organizers are not responsible for loss or damage of personal belongings, and visitors, that have used another form of transportation to the festival site, unless regulated.Recommendations:
- Bring yourselves tents and warm clothing, because it might get chilly at night.
- Trust the kitchen and bar and do not burden yourselves with excess baggage such as food and alcohol. We assure you (!) that this will be financially more attractive (and a lot more tastier) than buying provisions in before.
- Lost or found items are to be reported at the bar or kitchen.
- Be careful while walking, especially if you do not know the area. Please, do not walk alone in the woods; we don’t want you to lose yourselves!
- Consult a medical officer for any health problems or if it’s more convenient for you, try contacting the staff at the bar or kitchen, which will kindly guide you to the medical center.
- For your convenience you can print this information (or part thereof) regarding transportation or any other useful or interesting information.